LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างธรรม EP.70 วันมาฆบูชา Read more +

ช่างธรรม EP.70 วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หมายถึงวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมที่เรียกว่า “โอวาทปาติโมกข์” อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป ที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย กล่าวถึงการไม่กระทำชั่วทั้งปวง บำเพ็ญแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นอิสระจากกิเลส ในประเทศไทยได้ประกาศให้เป็น “วันกตัญญูแห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันที่แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์เพื่อให้คนไทยหันมาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนากันมากขึ้น

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#วันมาฆบูชา

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย