LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างธรรม EP.73 คำสอนจากหลวงปู่ชา Read more +

ช่างธรรม EP.73 คำสอนจากหลวงปู่ชา


สุภัทโท : อะไรมันหนัก ก็วางลงเถิด

“อะไรมันหนัก ก็วางลงเถิด” คำสอนของหลวงปู่ชา สุภัทโท ซึ่งท่านได้สอนชาวตะวันตกคนหนึ่งที่มีความสงสัยเกี่ยวกับศาสนาพุทธว่าสอนอะไร จึงได้มีบทสนทนาเปรียบเทียบเรื่องการยกก้อนหินกับความทุกข์ ซึ่งคำสอนนั้นกล่าวถึง สิ่งที่เรายึดถือหรือแบกไว้จนทำให้เกิดความทุกข์ใจ หากเราสามารถวางความรู้สึกนั้นไปได้เหมือนกับการวางก้อนหินลง ความทุกข์นั้นก็จะหมดไป

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#หลวงปู่ชาสุภัทโท

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย