LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างธรรม EP69. กายและจิต Read more +

ช่างธรรม EP69. กายและจิต

จิตเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มองไม่เห็น สัมผัสจับต้องไม่ได้ แม้ว่าร่างกายและจิตใจจะมีธรรมชาติที่ตรงข้ามกันแต่กับมีความสัมพันธ์กัน ร่างกายเปรียบเสมือนโครงสร้างของบ้าน จิตเปรียบเสมือนผู้อยู่อาศัย หากจิตมีความเศร้าหมองวิตกกังวล ร่างกายจะเกิดความอ่อนแอ เกิดโรคภัยต่างๆ หากจิตมีความสงบเบิกบาน ร่างกายก็จะมีพละกำลัง ชีวิตที่มีความสุขความสงบ จะต้องมีการทำงานของกายและจิตที่มีความสมดุลย์กัน เราจึงต้องฝึกจิตให้มีพลัง เพื่อให้เกิดความสงบความสว่าง เพราะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสงบสุขมาให้เรา

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#กายและจิต

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย