LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > นายกฤติ ภาษิต เป็นผู้แทนสมาคมฯ และเป็นผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามเป็นผู้แทนสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Mr.Jean Arlet ผู้แทนจากเวิลด์แบงค์ Read more +

นายกฤติ ภาษิต เป็นผู้แทนสมาคมฯ และเป็นผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามเป็นผู้แทนสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Mr.Jean Arlet ผู้แทนจากเวิลด์แบงค์

ด้วยเวิลด์แบงค์ ได้ดำเนินโครงการ Doing Business 2020 โดยได้จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการขอใช้ไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ เพื่อนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากทั้งหมด 190 ประเทศมาจัดทำเป็นรายงานเผยแพร่ไปทั่วโลก ซึ่งตัวชี้วัดด้านการขอใช้ไฟฟ้าเป็นหนึ่งใน 11 กลุ่มตัวชี้วัดที่ตีพิมพ์โดย Doing Business report ของเวิลด์แบงค์ โดยมีนายกฤติ ภาษิต เป็นผู้แทนสมาคมฯ และเป็นผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามเป็นผู้แทนสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Mr.Jean Arlet ผู้แทนจากเวิลด์แบงค์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานสมาคมฯ