LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ENEWSLETTER > รองผู้ว่าฯ อุบลราชธานีร่วมเป็นประธานพิธีเปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน Read more +

รองผู้ว่าฯ อุบลราชธานีร่วมเป็นประธานพิธีเปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเทคนิคไฟฟ้าภายในอาคาร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม กับสมาคมช่าง
เหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตกำลังแรงงานให้มีทักษะ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเทคนิคการปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่สถานประกอบกิจการใช้ในปัจจุบันให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส่งต่อเข้าปฏิบัติงานกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและ
เครื่องกลไทย จำนวน 25 คน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี