LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > องค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกรจัดอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมฯ Read more +

องค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกรจัดอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมฯ

TEMCA ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้าและผู้สนใจ

เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขอรับการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

วันพฤหัสบดีที่ 13 – วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา 3 Hall 5 IMPACT EXHIBITION CENTER เวลา 08.00-16.00 น.

 

จัดโดย

  • สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

รวมกับ

  • สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
  • สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

 

ดาวโหลดใบสมัครอบรม : ใบสมัครรวมอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณปัณณพร/ คุณชนิดาภา

โทร.02-285-4546-8, 089-441-5645