LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.103 การไม่คบคนพาล เป็นมงคลของชีวิต ? Read more +

✨ช่างธรรม EP.103 การไม่คบคนพาล เป็นมงคลของชีวิต ?

✨การคบคนพาล ทำให้ความเป็นพาลซึมซับมาหาเราได้ พยายามปราบความเป็นพาลในตัวของเรา โดยการไม่คบคนพาลทั้งภายนอกและภายใน ไม่คบกับการพูดชั่ว คิดชั่วหรือการกระทำความชั่ว การไม่คบคนพาลเป็นมงคลของชีวิตที่ช่วยพัฒนากาย วาจาและใจ ไปในทางที่ดี นำความเจริญมาสู่ชีวิตของเราได้

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

คนพาล

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.