LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม Ep.106 การทอดกฐิน? Read more +

✨ช่างธรรม Ep.106 การทอดกฐิน?

✨การทอดกฐินนับเป็นประเพณีที่สำคัญที่มีมาช้านานตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยมีระยะเวลา 1 เดือน หลังจากออกพรรษา (ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) การทอดกฐินถือได้ว่าเป็นสังฆทานอย่างหนึ่ง ซึ่งแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้ง นับว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา สร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์ และเป็นการสั่งสมซึ่งบุญสำหรับพุทธศาสนิกชนที่มาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

การทอดกฐิน

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.