LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.107 “อบายมุข”เหมือนกับภาชนะก้นรั่ว? Read more +

✨ช่างธรรม EP.107 “อบายมุข”เหมือนกับภาชนะก้นรั่ว?

อบายมุขคือหนทางของความเสื่อม ถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้อง เหมือนมีตุ่มหรือภาชนะที่มีรูรั่ว การห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้เหมือนห่างไกลจากศัตรู ความสุขหรือทรัพย์สมบัติจะค่อยๆเพิ่มพูนมาในชีวิตของเรา

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

อบายมุข

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.