LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP 112 บุพาการี? Read more +

✨ช่างธรรม EP 112 บุพาการี?

พ่อแม่คือพระพรหมของลูก มีคุณธรรม มีความเมตตา สั่งสอนลูกให้เกิดปัญญาเอาตัวรอด พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก เป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ลูกที่ดีต้องมีความกตัญญูตอบแทนคุณท่านทั้งทางร่างกายและจิตใจ รักษาจิตให้สว่างไสว หมั่นสร้างกุศลโดยการปฏิบัติภาวนา นำท่านสร้างบารมีเพื่อเป็นอริยทรัพย์ติดตัวไปยามจากโลกนี้ การทดแทนบุญคุณพ่อแม่คือการมาสร้างตัวของเรานั่นเอง

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

บุพการี

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.