LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.125 วันมาฆบูชา 🙏 Read more +

✨ช่างธรรม EP.125 วันมาฆบูชา 🙏

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์สำคัญที่เรียกว่า”จาตุรงคสันนิบาต” หรือการประชุมพร้อมกันด้วยองค์ 4 กล่าวคือมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาและเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมที่เรียกว่า”โอวาทปาติโมกข์” และปัจจุบันยังประกาศให้วันนี้เป็น”วันกตัญญูแห่งชาติ”อีกด้วย

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#วันมาฆบูชา

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.