LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.131 โลกเสมือนจริงของจิต🙏 Read more +

✨ช่างธรรม EP.131 โลกเสมือนจริงของจิต🙏

เมื่อใดที่จิตของเรามีการปรุงแต่ง เปรียบเสมือนการหลุดเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงของจิต การฝึกจิต สมาธิและปัญญาให้เป็นผู้ที่ตื่นรู้ ให้เห็นความเป็นจริงว่าตัวเราไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง เข้าใจในกฎของธรรมชาติ ปล่อยวางความยึดถือที่เป็นตัวเราลงได้ จะเป็นการยุติความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาได้ และพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาในการสร้างความสุขให้ตัวเอง

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#โลกเสมือนจริงของจิต

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.