LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.137 ประสูติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2🙏 Read more +

✨ช่างธรรม EP.137 ประสูติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2🙏

เหตุการณ์ในพุทธกาลเมื่ออสิตะดาบสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าสุทโธทนะและพระพุทธเจ้า ซึ่งขณะนั้นยังเป็นพระกุมาร อสิตะดาบสได้เห็นอนาคตของพระกุมารที่จะได้เป็นพระโพธิสัตว์ในภายภาคหน้า ด้วยอายุสังขารที่ชราภาพจึงเกิดความเศร้าโศก ที่ตนนั้นไม่อาจอยู่ทันตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ การที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐ เพราะมีโอกาสเข้าถึงพระพุทธศาสนา ได้รับฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่เป็นมงคลกับชีวิตอย่างยิ่ง

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#ประสูติพระพุทธเจ้า

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.