LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.140 ประสูติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 3 🙏🙏 Read more +

✨ช่างธรรม EP.140 ประสูติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 3 🙏🙏

หลังจากการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพราหมณ์มากมายได้ทำนายอนาคตของพระองค์เป็น 2 นัยยะ หากครองฆราวาสจะได้เป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ หากออกผนวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก การที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ได้นั้นไม่ใช่เพราะทำนาย แต่เพราะความเพียรของพระพุทธองค์จึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชีวิตของเราก็เช่นกัน จะประสบความสำเร็จได้ต้องใช้ความเพียรและความอดทน

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#ประสูตรพระพุทธเจ้า

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.