LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.142 : พระโพธิสัตว์ (ตอนที่ 2) บารมี 10 ประการ 🙏 Read more +

✨ช่างธรรม EP.142 : พระโพธิสัตว์ (ตอนที่ 2) บารมี 10 ประการ 🙏

การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ เพื่อบรรลุสู่การเป็นพระอรหันต์ ใช้หลักธรรมที่เรียกว่า “บารมี 10 ประการ” ประกอบด้วย เมตตาบารมี ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี อุเบกขาบารมี ปัญญาบารมี อฐิษฐานบารมี สัจจะบารมี วิริยบารมี และขันติบารมี หลักธรรมทั้ง 10 ประการนี้ เมื่อนำไปปรับใช้จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิตของเราได้

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#พระโพธิสัตว์

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.