LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.148 วันแม่แห่งชาติ 🙏 Read more +

✨ช่างธรรม EP.148 วันแม่แห่งชาติ 🙏

การที่เราเกิดมาได้นั้น เพราะได้รับร่างกายมาจากบุพาการี เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของท่าน คือใช้ร่างกายนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ปฏิบัติตนในทางที่ดี ช่วยเหลือผู้อื่นและยึดมั่นในศีลธรรม เพราะพ่อแม่คือพรหมของลูก เป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน บุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่าผู้นั้นเป็นคนดี ย่อมเกิดความเป็นมงคลกับชีวิตและพบเจอแต่ความเจริญ

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#วันแม่แห่งชาติ

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.