LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.150 : การฝึกสติ🙏 Read more +

✨ช่างธรรม EP.150 : การฝึกสติ🙏

สติเปรียบดั่งธรรมที่เป็นบ่อเกิดของธรรมต่างๆ การฝึกสติคือการที่จิตจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานาน เช่น การสวดมนต์ เป็นต้น การมีสติอยู่กับลมหายใจ มีความระลึกรู้อยู่ในปัจจุบัน จะเกิดสภาวะที่มีความเบาสบายและมีความสุข

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#การฝึกสติ

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

https://youtu.be/UO0_oW29lPg