LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.152 : เพื่อนร่วมงานไม่ดี ทำอย่างไร🙏 Read more +

✨ช่างธรรม EP.152 : เพื่อนร่วมงานไม่ดี ทำอย่างไร🙏

การศึกษาและเข้าใจนิสัยของผู้ร่วมงาน จะทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น สิ่งสำคัญคือการแสวงหาจุดร่วมที่เกี่ยวข้องกัน และสงวนส่วนต่าง หากสิ่งใดที่เห็นตรงกันก็ให้มีส่วนร่วมในการทำงาน หากสิ่งใดเห็นต่าง ให้หลีกเลี่ยงหรือลดความเกี่ยวข้องในส่วนงานนั้น ทำหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุด ไม่ก้าวก่ายงานของอีกฝ่าย เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงาน

#วัดปฐมวิเวก
#ช่างธรรม

#เพื่อนร่วมงานไม่ดีทำอย่างไร

#TEMCA #TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni
#สมาคมศิษย์เก่าสจล.