LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.80 คำสอนจากหลวงปู่ชา สุภัทโท : วางทุกข์ วางสุข สงบจากทุกข์ สงบจากสุข ?? Read more +

✨ช่างธรรม EP.80 คำสอนจากหลวงปู่ชา สุภัทโท : วางทุกข์ วางสุข สงบจากทุกข์ สงบจากสุข ??

ความทุกข์ความสุขเหมือนเหรียญสองด้าน เพราะความสุขพร้อมจะเปลี่ยนเป็นความทุกข์ได้ถ้าเรายึดถือมากเกินไป เมื่อเจอความทุกข์ให้พิจารณา กำหนดสติให้รู้เท่าทันและทำความเข้าใจ เราก็จะผ่านพ้นความทุกข์และวิกฤตินั้นไปได้ ถ้าเราวางความสุขได้ เราก็จะวางความทุกข์ได้เช่นกัน เมื่อใจมีความสงบ เราก็จะมองสิ่งต่างๆด้วยปัญญา มองปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น เพื่อนำมาพัฒนาชีวิตให้มีความเจริญต่อไป

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วางทุกข์วางสุข

#วัดปฐมวิเวก

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย