LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.83 วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ?? Read more +

✨ช่างธรรม EP.83 วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ??

✨วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทั้ง 3 ประการ คือเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ได้เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ
✨”วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ซึ่งวันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก ตามข้อมติในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ.2542 โดยพุทธศาสนิกชนมักจะเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่นการทำบุญตักบาตร การเจริญภาวนา การฟังธรรมเทศนาและการเวียนเทียน

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#วันวิสาขบูชา

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย