LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.85 “ธรรมชาติ”สอน”ธรรมะ” ? Read more +

✨ช่างธรรม EP.85 “ธรรมชาติ”สอน”ธรรมะ” ?

✨เมื่อธรรมชาติถูกทำลายจนทำให้โลกขาดความสมดุล มนุษย์จึงไม่อาจรอดพ้นจากกฎธรรมชาติไปได้จนเกิดความทุกข์ การใช้ธรรมะจึงเป็นทางออกที่ช่วยให้รอดพ้นวิกฤติไปได้ ดังคำกล่าวของหลวงปู่ชา สุภัทโท ที่สอนว่า “ความทุกข์ทำให้เกิดปัญญา” เมื่อมีสติจึงค้นพบทางแก้ไขปัญหา ใช้ปัญญาในการป้องกันทั้งโรคภายนอกและเชื้อภายในใจ ไม่เอาพิษที่เกิดในใจมาทำให้ตนเองและผู้อื่นเกิดทุกข์

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#ธรรมชาติสอนธรรมะ

#วัดปฐมวิเวก

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย