LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.92 วันอาสาฬหบูชา? Read more +

✨ช่างธรรม EP.92 วันอาสาฬหบูชา?

✨ช่างธรรม EP.92 วันอาสาฬหบูชา?

วันอาสาฬหบูชา ปีนี้ตรงกับพุธที่ 13 ก.ค. 65 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนา

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

?เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”?เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา?เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือ พระอัญญา โกณฑัญญะ
?เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา?เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวก

✨ใน EP พิเศษนี้ พระครูวิมลสรการ (พระอาจารย์นิวัฒน์ จักกวโร) ได้เทศนาหลักธรรม สำคัญ 2 ประการในวันอาสาฬหบูชา เชิญไปรับฟังกันได้เลยครับ

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างธรรม

วัดปฐมวิเวก

วันอาสาฬหบูชา

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

kmitlalumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.