LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.94 เครื่องผลิตความสุข ? Read more +

✨ช่างธรรม EP.94 เครื่องผลิตความสุข ?

✨ช่างธรรม EP.94 เครื่องผลิตความสุข ?

✨สิ่งที่ทำให้เกิดความสุขหรือเกิดบุญมีหลายอย่าง เช่นการให้ผู้อื่นคือการเสียสละความยึดถือของตัวเรา การรักษาศีล 5 การพูดบวกเพื่อให้กำลังใจผู้อื่น สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดบุญ บุญใดที่ทำแล้วเกิดความชอบหรือความอิ่มเอิบใจ เราก็ทำแบบนั้นให้มาก ถ้าเราสามารถทำเครื่องผลิตความสุขให้กับตัวเราได้ เราก็จะมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรม

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

ช่างธรรม

วัดปฐมวิเวก

เครื่องผลิตความสุข

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

kmitlalumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.