LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP114 ลูกดิ่งของชีวิต ? Read more +

✨ช่างธรรม EP114 ลูกดิ่งของชีวิต ?

ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเปลี่ยนไปตามวันเวลาที่ไม่หยุดนิ่ง ในการดำเนินชีวิตจึงควรมีสติและศีลกำกับ เพราะสติคือธรรมะที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลจิตใจของเรา ไม่ให้ประมาทในทุกๆการกระทำ ความสุขของผู้มีปัญญาคือความสุขที่เกิดจากความไม่ประมาท ที่อยู่เหนือการเกิด แก่ เจ็บและตาย เพราะสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งไม่เที่ยง

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

ลูกดิ่งของชีวิต

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.