LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > ?”แปลงต้นแบบน้อยหน่า Organic”? Read more +

?”แปลงต้นแบบน้อยหน่า Organic”?

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย(TEMCA) และยังเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า สจล. ร่วมกับสมาชิก,เครือข่าย ,และพันธมิตร ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างต้นแบบ “เศรษฐกิจชุมชน” ยกระดับเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวคิดโครงการร่วมมือสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม C CSV (Corporate Creating Shared Value) โดยมี 5 ตำบลนำร่อง โดยมี ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในนั้น ได้เข้าร่วมโครงการและได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปฐมวิเวก ที่ดำเนินการมากว่า1ปี และได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก พระอาจารย์นิวัฒน์ จักกวโรเจ้าอาวาสวัดปฐมวิเวก รศ. ดร.เกษม สร้อยทอง นายกสมาคมเทคโนโลยีเกษตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดอบรมการทำเกษตรอินทรีย์ ,การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมาแก้ไขปัญหาเชื้อโรค/เชื้อรา รวมไปถึงการอบรมโดยมีการปฏิบัติสาธิตหมักปุ๋ยอินทรีย์ที่มี N,P,K สูงตามความประสงค์ มีเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมทั้งเรียนรู้จนขยายผลนำองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง และหนึ่งในนั้นมีแปลงน้อยหน่าต้นแบบที่ได้ปรับจากเกษตรเคมีมาสู่กระบวนการเพาะปลูกแบบอินทรีย์ จนประสบผลสำเร็จ
ในการนี้จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงานเปิดตัวน้อยหน่าอินทรีย์ แห่งแรกของประเทศไทย และเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “แนวทางของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์” กับรอ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย ดร.เกษม สร้อยทอง คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ณ. แปลงน้อยหน่าเกษตรอินทรีย์ของ อ.เรืองศักดิ์ กมขุนทด ในวันที่28 พค 65 เวลา10.00-12.00น.
สนใจโทรลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ 081-470-2382

#ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปฐมวิเวก