LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > TEMCA ขอเชิญร่วมอบรม “การติดตั้งและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองตามมาตรฐาน วสท.” Read more +

TEMCA ขอเชิญร่วมอบรม “การติดตั้งและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองตามมาตรฐาน วสท.”

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00-16.30 น.
ณ Workshop Room 3 Hall 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

จัดโดย
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

 

วิทยากร นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
เลขาธิการ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วสท.

 

หลักการและเหตุผล
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สำคัญใช้เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองให้กับ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์, สถานพยาบาล ท่าอากาศยาน โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารอื่นๆ ในกรณีที่ไฟฟ้าหลักขัดข้อง ดังนั้นการติดตั้งและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงมีความสำคัญ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย จึงจัดการอบรมเรื่อง “การติดตั้งและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองตามมาตรฐาน วสท.” ในงาน SETA 2019 ระยะเวลา 1 วัน (เวลา 9.00 -16.30 น.) เพื่อติดตั้งเครื่องกำเนินไฟฟ้าสำรองให้ใช้งานได้และส่งมอบงานได้ตามวัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์และข้อกำหนดตามมาตรฐาน ในการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและทำสอบเครื่องกำเนินไฟฟ้า
2. เพื่อให้รับทราบข้อมูลที่เป็นบทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
3. ให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการติดตั้ง

 

QR Code สำหรับลงทะเบียน Online

 

Download Brochure : GenThai Brochure 2019