LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > TEMCA ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา และกิจกรรมกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ณ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น Read more +

TEMCA ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา และกิจกรรมกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ณ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้จัดโครงการทัศนศึกษา และกิจกรรมกอล์ฟ ณ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ และเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ในต่างแดน รวมถึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในวงการงานระบบประกอบอาคาร วิศวกร และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจัดโครงการเป็นเวลา 4 วัน 2 คืน เดินทางระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2561

 

 

สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ กรุณากรอกใบสมัครฯ พร้อมชำระเงินมัดจำ จำนวน 10,000 บาท/ท่าน เพื่อสำรองที่นั่งภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และขอเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมฟังรายละเอียดของโปรแกรมจากบริษัททัวร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณห้องประชุมสมาคมฯ โดยขอความกรุณาตอบรับการเข้าร่วมในแบบตอบรับท้ายนี้ และส่งกลับสมาคมฯ ภายในวันที่ 16
ตุลาคม 2561 ทาง โทรสาร 02-2854288 หรือ Email: temcathai@yahoo.com

 

ดาวโหลดเอกสาร :

รายละเอียดโครงการฯ.

ใบสมัครเข้าโครงการฯ.

จดหมาย-แบบตอบรับการเข้าร่วมฟังรายละเอียดของโปรแกรม.