LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > TEMCA จับมือสพร.7 ส่งเสริมนักศึกษาในระดับ ปวช. และปวส. สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ Read more +

TEMCA จับมือสพร.7 ส่งเสริมนักศึกษาในระดับ ปวช. และปวส. สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ

TEMCA จับมือสพร.7 ส่งเสริมนักศึกษาในระดับ ปวช. และปวส. สาขาช่างไฟฟ้า เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี (สพร.7)  โดยฝ่ายประสานงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมกับฝ่ายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้นำผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำนวน 12 คน เข้าฝากฝึกงานในสถานประกอบการให้กับ TEMCA  และรับการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุม สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย