LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > TEMCA รับประกาศเกียรติบัตร ในฐานะหน่วยงานพันธมิตรของ PEA Read more +

TEMCA รับประกาศเกียรติบัตร ในฐานะหน่วยงานพันธมิตรของ PEA

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายก TEMCA รับประกาศเกียรติบัตร ในฐานะหน่วยงานพันธมิตรของ PEA จากดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องวายุภักษ์ 3-4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ