LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > TEMCA ร่วมกับ ACAT และ EMCI FOUNDATION จัดทำ “โครงการติดตั้งต้นแบบระบบระบายอากาศ Cohort Ward รองรับโรคเชื้อติดต่อ COVID-19” Read more +

TEMCA ร่วมกับ ACAT และ EMCI FOUNDATION จัดทำ “โครงการติดตั้งต้นแบบระบบระบายอากาศ Cohort Ward รองรับโรคเชื้อติดต่อ COVID-19”

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) และมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (EMCI FOUNDATION) จัดทำ “โครงการติดตั้งต้นแบบระบบระบายอากาศ Cohort Ward รองรับโรคเชื้อติดต่อ โควิด 19” ให้กับ โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี โดยมีคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายก TEMCA คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ นายก ACAT พร้อมคณะกรรมการ TEMCA ส่งมอบโครงการฯ ให้กับ นายแพทย์อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์