LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > TEMCA ACADEMY ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมมนา พระราชบัญญัติผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เรื่อง “ดุลยภาพแห่งกฎหมายของผู้ประกอบการ” Read more +

TEMCA ACADEMY ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมมนา พระราชบัญญัติผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เรื่อง “ดุลยภาพแห่งกฎหมายของผู้ประกอบการ”

?งานนี้วงการรับเหมาไฟฟ้าและเครื่องกล ห้ามพลาด!!!?

?TEMCA ACADEMY ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมมนา
พระราชบัญญัติผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าและเครื่องกล?
เรื่อง “ดุลยภาพแห่งกฎหมายของผู้ประกอบการ”
??
พบกับวิทยากรผู้ทรงเกียรติ
คุณณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลแห่งชาติ
ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต

?วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
?เวลา 16.00-18.00 น
?ผ่านช่องทางออนไลน์ ZOOM  สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/5912569283?pwd=Y1Z0TVIxYktFbGdyMWJGYUJoSGU5dz09

Meeting ID: 591 256 9283
Passcode: 6789
#TemcaAcademy
#พระราชบัญญัติผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
#ณัฏฐ์ธีรณัฐสุภานนท์
#ดุลยภาพแห่งกฏหมายผู้ประกอบการ
#สำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ