LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.39 ระบบกราวด์ของชีวิต ] Read more +

TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.39 ระบบกราวด์ของชีวิต ]

ระบบกราวด์ของชีวิตคือการรักษาความสมดุลของสภาวะจิต อารมณ์เปรียบเสมือนประจุบวกและลบ เมื่อมีการถ่ายเทประจุไปมา ทำให้จิตเกิดความทุกข์และเสียหาย จึงส่งผลต่อผู้ที่อยู่รอบข้าง การใช้สติและสมาธิในการคลายอารมณ์บวกและอารมณ์ลบให้น้อยลงไปคือการรักษาแท่งกราวด์ของชีวิตให้มีความต้านทานที่เหมาะสม ทำให้ระบบกราวด์ของชีวิตเราไม่มีความเสียหาย เราก็จะสามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขได้

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#ระบบกราวด์ของชีวิต