LOG-IN



NEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.42 แม่เหล็กคุณธรรม ] Read more +

TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.42 แม่เหล็กคุณธรรม ]

“แม่เหล็กคุณธรรม” เมื่อเราอยู่ใกล้สิ่งใด สิ่งนั้นจะดึงดูดให้เราเป็นเช่นนั้น เหมือนกับในทางโลกการคบบัณฑิตหรือกัลยาณมิตรจะช่วยชี้นำเราไปในทางที่ดี ถือว่าเป็นมงคลยอดชีวิต และเป็นการเลื่อนภูมิวาสนาของเราให้สูงขึ้น ทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้า ในทางธรรมก็เช่นกัน หลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่ช่วยชี้นำให้เราเว้นห่างจากบาปและพบความสงบสุขอย่างแท้จริง

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#แม่เหล็กคุณธรรม
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย