นิตยสาร TEMCA Magazine
   ฉบับที่ 3 ปีที่ 24 เดือนพฤษจิกายน2560 -มกราคม 2561