LOG-INhttps://www.temcathai.com/new/newsactivities/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%aa/
next arrow
Slider

NEWS UPDATE Read more +

ACTIVITIES UPDATE Read more +

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเว็บไซต์สมาคม

TEMCA CHANNEL Read more +

พื้นที่โฆษณา

สนใจติดต่อ 0-2285-4287, 0-2285-4546-7

TEMCA EXHIBITION Read more +

พื้นที่โฆษณา

สนใจติดต่อ 0-2285-4287, 0-2285-4546-7

TEMCA MAGAZINE

TEMCA Magazine ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564

Special Scoope

พบบิ๊กเซอร์ไพรส์ในโครงการ TEMCA ACADEMY ของสมาคมฯ กับการเปิดตัว 14 คู่มือวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลจากนักเขียนที่ทรงคุณวุฒิซึ่งจะสู่สายตาสมาชิกในเร็วๆ นี้ พร้อมกับ TEMCA Cable & Conduit Application ซึ่งภายใน App ประกอบด้วยโมดูลการค้นหาสายไฟฟ้าและท่อไฟฟ้าจากขนาดเบรกเกอร์ ขนาด หม้อแปลงไฟฟ้า และขนาดของมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถป้อนข้อมูลเพื่อหาค่าได้ เสมือนตารางสายไฟตามมาตรฐาน วสท. สําหรับบทความภายในฉบับนี้มีคอลัมน์ที่น่าสนใจมานําเสนอหลายเรื่อง เร่ิมจาก "มาตรการ มาตรฐาน กฏหมายความปลอดภัย มีไว้ทําไม?"ในคอลัมน์คัมภีร์อัคคีภัย โดย อ.ทอม (คณาทัต จันทร์ศิริ) แห่ง FARA ตามติดด้วยบทสัมภาษณ์พิเศษจากบุคคลท่ีทําางานด้านสาธารณะด้วยใจในความคิดท่ีว่า "ทําวันนี้ให้ดีที่สุด" กับ คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาควิศวกรรมปรับอากาศฯ จากคอลัมน์ชุมชนช่างเหมา บทความพิเศษ ฉบับน้ี "ทํางานยุคน้ีต้องมี Multi-skill" จากคุณอรรถชัย สุกใส และ คอลัมน์ ฮ๊อตไลน์สเปเช่ียล กับการสรุปสาระสําคัญการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิศวกร ประจําาปี 2564