LOG-INhttps://www.temcathai.com/new/newsactivities/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%aa/
next arrow
Slider

NEWS UPDATE Read more +

ACTIVITIES UPDATE Read more +

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเว็บไซต์สมาคม

TEMCA CHANNEL Read more +

พื้นที่โฆษณา

สนใจติดต่อ 0-2285-4287, 0-2285-4546-7

TEMCA EXHIBITION Read more +

พื้นที่โฆษณา

สนใจติดต่อ 0-2285-4287, 0-2285-4546-7

TEMCA MAGAZINE

TEMCA Magazine ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564

Special Scoope

TEMCA Mag. ฉบับน้ีพิเศษสุดกับการประมวลภาพกิจกรรม ของสมาคมฯ ท่ียิ่งใหญ่ในปี 2020 กับงาน TEMCA FORUM & INNOVATION BANGKOK 2020 สําาหรับท่านใดท่ีพลาดเข้าร่วมงานสามารถชมภาพได้ที่รี่ แบบน้ี...ใครๆ ก็รู้ว่า "ไฟ" น้ันอันตราย "อ.ทอม แห่ง FARA" กับ บทความเรื่อง "ไฟ! ทําไมต้องจัดการทันที? แล้วใครล่ะ...จะเป็นคนจัดการ" ซึ่งเป็นเรื่อง ที่ต้องเตือนภัยว่าอย่าวางใจเรื่อง "ไฟ" ในคอลัมน์คัมภีร์อัคคีภัย ต่อด้วยสัมภาษณ์พิเศษ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับข้อคิดดีๆ "นวัตกรรมมักจะมาพร้อมกับความล้มเหลวก่อนท่ีจะประสบความสําเร็จ" ในคอลัมน์ ชุมชนช่างเหมา อีกเรื่องที่ FC.คุณสุวิทย์ ศรีสุข จะพลาดเสียไม่ได้กับเรื่อง "ขอเล่าเท่าที่รู้... จักติดตั้งสายไฟฟ้าใน Wireway ได้ใหญ่ที่สุดเท่าใด หากขนาดสายเท่ากันทุกเส้นฯ" อ่านได้ในคอลัมน์เล่าสู่กันฟัง เด็กๆ สมัยนี้พกความเก่งมากันเยอะกับผลงานนักศึกษาท่ี ร่วมกันคิดทําา "หัวยกเหล็กด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า" ในคอลัมน์สมองใสไฮเทค โดยการเรียบเรียงจาก อ.เตชทัต บูรณะอัศวกุล และบทความพิเศษ จากนักเขียนกิตติมศักดิ์ คุณอรรถชัย สุกใส กับเรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิในองค์กร” ปิดท้ายกับเรื่อง "การบํารุงรักษาและตรวจซ่อมมอเตอร์" โดย รศ.ถาวร อมตกิตติ์ ในคอลัมน์เรื่องพิเศษ